Apollo 13 cover signed
    by astronaut Jack Swigert
 
SIGNED PHOTOS
Autographed photos
from astronauts and cosmonauts.
>> See collection

SIGNED COVERS
Autographed covers
from all manned spaceflights.
>> See collection

SPACE RELICS
Space flown material
and other rare space related items.
>> See collection

BURAN PROGRAM
Discover the history
behind the russian shuttle program.
>> See collection

SPACE CANDIDATES
The history behind
the russian unflown cosmonauts.
>> See collection

CATALOGUE
Browse thru my
space cover and photo catalogue.
>> See catalogue

AUTOPENS
Beware of autopens
and learn how to detect them.
>> See tips
   
Mercury Gemini Apollo Skylab ASTP Shuttle
Vostok Voskhod Soyuz Soyuz T Soyuz TM Soyuz TMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soyuz 1-9 Soyuz 10-18 Soyuz 21-30 Soyuz 31-40
 

Soyuz 1 to Soyuz 9

Date: 1967 to 1970

(early Soyuz era)

 
Soyuz 1 - Vladimir Komarov
 
Soyuz 3 - Georgi Beregevoi

12 Apr 1969 - Moscow - Soyuz 3 FDC, signed by Georgi Beregevoi

   

12 Apr 1969 - Moscow - Soyuz 3 FDC, signed by Georgi Beregevoi

   

12 Apr 1969 - Moscow - Soyuz 3 FDC, signed by backup Boris Volynov

 

Soyuz 4 - Vladimir Shatalov

14 Apr 1969 - Moscow - Soyuz 4 cover, signed by Vladimir Shatalov

   

14 Jan 1969 - Moscow - Soyuz 4 cover, signed by Vladimir Shatalov and Boris Volynov

 

Soyuz 5 - Boris Volynov, Alexei Yeleseyev, Yevgeny Khrunov

22 Jan 1969 - Moscow - Soyuz 4/5 cover, signed by the entire crew: Vladimir Shatalov, Boris Volynov, Alexei Yeleseyev and Yevgeny Khrunov

   

No postmark - Soyuz 5 cover, signed by Alexei Yeleseyev and Yevgeni Khrunov, the two crew members that performed an EVA and returned to earth on Soyuz 4

 

Soyuz 6 - Georgi Shonin, Valery Kubasov

22 Oct 1969 - Moscow - Soyuz 6 FDC, signed by Georgi Shonin and Valery Kubasov

   

22 Oct 1969 - Moscow - Soyuz 6 FDC, signed by Georgi Shonin and Valery Kubasov

   

11 Oct 1969 - Moscow - Soyuz 6 launch cover, signed by Georgi Shonin and Valery Kubasov

 

Soyuz 7 - Anatoly Filipchenko, Vladislav Volkov, Viktor Gorbatko

22 Oct 1969 - Moscow - Soyuz 7 FDC, signed by Anatoly Filipchenko, Vladislav Volkov and Viktor Gorbatko

   

22 Oct 1969 - Moscow - Soyuz 7 FDC, signed by Anatoly Filipchenko, Vladislav Volkov and Viktor Gorbatko

 

Soyuz 8 - Vladimir Shatalov, Alexei Yeleseyev

22 Oct 1969 - Moscow - Soyuz 8 FDC, signed by Vladimir Shatalov and Alexei Yeleseyev

   

22 Oct 1969 - Moscow - Soyuz 8 FDC, signed by Vladimir Shatalov and Alexei Yeleseyev

 

Soyuz 9 - Adrian Nikolayev, Vitali Sevastyanov

7 Jul 1970 - Moscow - Soyuz 9 FDC, signed by Adrian Nikolayev and Vitali Sevastyanov

   

7 Jul 1970 - Moscow - Soyuz 9 FDC, signed by Adrian Nikolayev and Vitali Sevastyanov

   
 

                                ęback

 

 

  © Copyright 2005 Pedro Amaral. All Rights Reserved. Design by Interspire